Artykuły przeglądowe

Wybrane publikacje


Dr Olga Gójska-Zygner dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi lekarzami weterynarii publikując opisy przypadków (prezentujące rzadkie i interesujące dla innych lekarzy weterynarii przypadki kliniczne) zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach weterynaryjnych, oraz artykuły przeglądowe adresowane do polskich lekarzy weterynarii (prezentujące aktualną wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych psów i kotów) w polskich czasopismach weterynaryjnych. .

ZESPÓŁ SCHWARTZA-BARTTERA (SIADH) U PSÓW I KOTÓW – ZABURZENIE ENDOKRYNOLOGICZNE RZADKO ROZPOZNAWANE W PRAKTYCE WETERYNARYJNEJ.

Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część I. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(10), 678-683.

Gójska-Zygner O. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH) u psów i kotów – zaburzenie endokrynologiczne rzadko rozpoznawane w praktyce weterynaryjnej. Część II. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(11), 740-749.

Zespół Schwartza-Barttera określany jest również jako zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion - SIADH) lub też używane jest nieznacznie szersze określanie - zespół nieadekwatnej antydiurezy (syndrome of inappropriate antidiuresis - SIAD). Zespół ten spowodowany jest zaburzeniem endokrynologicznym równowagi sodu i wody w organizmie, w przebiegu którego dochodzi do nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (wazopresyny argininowej) lub w rzadkich przypadkach na skutek mutacji genetycznej występuje stałe pobudzenie nerkowych receptorów dla wazopresyny. Obecnie SIADH uznawany jest za jedną z głównych przyczyn hipoosmolalności osocza krwi u hospitalizowanych ludzi. Pomimo wielu opisów SIAD w medycynie człowieka, u psów i kotów opisano dotychczas zaledwie 18 przypadków na świecie (15 u psów i 3 u kotów). Celem tej publikacji (praca przeglądowa podzielona na dwie części) było przedstawienie polskim lekarzom weterynarii aktualnej wiedzy na temat mechanizmu działania wazopresyny, przyczyn i typów SIAD, patogenezy SIAD, przebiegu SIADH u psów i kotów, rozpoznania tego zaburzenia oraz leczenia hiponatremii ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko rozwoju mielinolizy osmotycznej na skutek terapii.

Hiperaldosteronizm u psów z babeszjozą. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(2), 134-141.

Gójska-Zygner O., Zygner W.

Nadprodukcja aldosteronu (hormonu mineralokortykosteroidowego) u psów i kotów prowadzi do rozwoju hiperaldosteronizmu, który może być pierwotny lub wtórny. W pierwotnym hiperaldosteronizmie zwiększone wydzielanie aldosteronu spowodowane jest niezależną produkcją hormonu przez aktywny guz nadnercza. We wtórnym hiperaldosteronizmie wzrost produkcji i wydzielania aldosteronu wynika z aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron przez czynniki takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie stężenia jonów sodu w osoczu krwi czy zmniejszenie przepływu krwi przez nerki. Wszystkie te czynniki stymulujące wykrywano u psów z babeszjozą i w 2015 roku autorzy tego artykułu stwierdzili występowanie wtórnego hiperaldosteronizmu u psów zarażonych Babesia canis (wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego Veterinary Quarterly, doi: 10.1080/01652176.2014.981765 [LINK].W prezentowanym tu artykule przeglądowym omówiono fizjologię układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz zaproponowano mechanizm rozwoju wtórnego hiperaldosteronizmu u psów z babeszjozą.

Udział polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w rozwoju nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2019, 94(1), 29-33.

Gójska-Zygner O.

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jako inhibitory spalania (środki opóźniające palność) przy produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, artykułów plastikowych, mebli i innych produktów syntetycznych. W wielu pracach naukowych wykazano wzrost stężenia tych związków w tkankach ludzi i zwierząt. W oparciu o dotychczasowe badania wydaje się prawdopodobne, że PBDE mogą mieć udział w rozwoju nadczynności tarczycy u kotów. W prezentowanym artykule przedstawiono potencjalne zależności pomiędzy czynnikami ryzyka rozwoju nadczynności tarczycy u kotów a ekspozycją na PBDE.

Ponad 20 lat badań nad babeszjozą psów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Medycyna Weterynaryjna, 2017, 73(10), 606-612.

Zygner W., Gójska-Zygner O., Górski P., Bartosik J.

Pierwszy przypadek babeszjozy u psa (pasożytniczej choroby spowodowanej zarażeniem pierwotniakiem z rodzaju Babesia) w Polsce stwierdzono w Lublinie w lipcu 1964 roku, natomiast opis tego przypadku opublikowany został na łamach weterynaryjnego czasopisma naukowego "Medycyna Weterynaryjna" przez lekarzy weterynarii z Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie, prof. Edwarda Pinkiewicza oraz dr hab. Stanisława Grzebułę [LINK]. Jednakże, pierwsze dwa przypadki babeszjozy u psów w Warszawie stwierdzone zostały dopiero w 1994 roku (opublikowane w roku 1995) przez lekarzy weterynarii z Wydziału Weterynaryjnego w Warszawie, dr Cezariusza Hułasa i dr Artura Dobrzyńskiego [LINK]. Od tego czasu naukowcy i lekarze weterynarii opublikowali wiele prac badawczych poświęconych występowaniu babeszjozy u psów w Polsce, jak również ukazało się wiele publikacji naukowych poświęconych zarówno diagnostyce jak i patogenezie tej choroby. W wielu z tych prac mieli swój udział lekarze weterynarii z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki ponad 20 lat badań nad babeszjozą psów prowadzonych przez lekarzy weterynarii z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie.

Akromegalia u kotów – spojrzenie polskiego lekarza weterynarii. Weterynaria po Dyplomie, 2014, 15(4), 14-15.

Gójska-Zygner O.

Prezentowany artykuł stanowi komentarz do dwóch artykułów przeglądowych autorstwa Wakayama J. i Bruyette D.S. na temat diagnostyki i leczenia akromegalii u kotów opublikowanego w polskim tłumaczeniu na łamach czasopisma "Weterynaria po Dyplomie". W artykule przedstawiono możliwości rozpoznawania i leczenia tej choroby u kotów w Polsce.

Skórny zespół paranowotworowy u kotów z grasiczakiem. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(3), 204-207.

Gójska-Zygner O. , Karaś-Tęcza J., Rodo A.

Grasiczak (guz grasicy wywodzący się z komórek nabłonkowych) jest rzadką chorobą nowotworową u kotów prowadzącą do rozwoju choroby skóry jako zespołu paranowotworowego (odległe od guza i jego przerzutów zmiany patologiczne związane z chorobą nowotworową). Według wiedzy autorów nie opublikowano wcześniej w polskiej literaturze weterynaryjnej pracy przeglądowej na temat grasiczaka u kotów i spowodowanych jego obecnością zmian skórnych. W artykule tym przedstawiono aktualną wiedzę na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia kotów z grasiczakiem i skórnym zespołem paranowotworowym.


Zespół Conna u psów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(12), 1019-1023.

Gójska-Zygner O. , Lechowski R.

Zespół Conna u psów (pierwotny hiperaldosteronizm) jako rzadko występująca choroba endokrynologiczna u psów nie jest dobrze znany lekarzom weterynarii, i według wiedzy autorów nie opublikowano wcześniej żadnego artykułu na temat tej choroby w polskiej literaturze weterynaryjnej (z jednym wyjątkiem (Gójska-Zygner i Marciński 2013) artykuł opublikowany w czasopiśmie Weterynaria w Praktyce (artykuł zaprezentowany również na tej stronie internetowej w zakładce Opisy Przypadków)). Brak publikacji przeglądowej na temat zespołu Conna u psów w polskiej literaturze weterynaryjnej stanowił pewną lukę. Podkreślić tutaj należy fakt, że pierwszy opis dwóch przypadków przypuszczalnie pierwotnego hiperaldosteronizmu (dwa przypadki mężczyzn z nadciśnieniem, niewydolnością nerek oraz guzami nadnerczy z mikroskopowo stwierdzoną proliferacją komórek przypominających komórki warstwy kłębkowatej kory nadnerczy) opisał polski lekarz internista dr Michał Lityński w 1953 roku (dwa lata wcześniej niż dr Jerome W. Conn, od którego nazwiska pochodzi nazwa choroby) w Polskim Tygodniku Lekarskim. W związku z powyższym, autorzy prezentowanej tu pracy przeglądowej na temat pierwotnego hiperaldosteronizmu u psów uznali, iż praca ta stanowi uzupełnienie luki w polskiej literaturze weterynaryjnej, i oczywiście w publikacji tej poruszono również wątek dr Michała Lityńskiego jako najprawdopodobniej pierwszego odkrywcy pierwotnego hiperaldosteronizmu.


Oznaczanie kortyzolu u psów w praktyce klinicznej.

Gójska-Zygner O. Oznaczanie kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Część 1. Badanie krwi. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(193), 615-623.

Gójska-Zygner O. Oznaczanie kortyzolu u psów w praktyce klinicznej. Część 2. Badanie moczu i inne testy. Magazyn Weterynaryjny, 2013, 22(195), 779-784.

Celem tej publikacji (praca przeglądowa podzielona na dwie części) było przedstawienie polskim lekarzom weterynarii zastosowań, protokołów i interpretacji wyników oznaczania kortyzolu w surowicy i moczu oraz wyników testów czynnościowych dla nadnerczy. Praca ta przeznaczona jest głównie dla studentów weterynarii oraz początkujących lekarzy weterynarii.


Cukrzyca u kotów.

Gadomska J., Gójska-Zygner O. , Wieczorek M., Jaros S. Cukrzyca u kotów. Część I. Etiologia i patogeneza. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(6), 458-462.

Gójska-Zygner O. , Gadomska J., Wieczorek M., Jaros S. >Cukrzyca u kotów. Część II. Diagnostyka i leczenie. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(7), 543-548.

W tych dwóch artykułach przeglądowych na temat cukrzycy u kotów (właściwie jedna praca przeglądowa podzielona na dwie części) zawarto podstawową aktualną wiedzę (rok 2013) z zakresu etipatogenezy, rozpoznania i sposobów leczenia tej choroby. Praca ta przeznaczona jest głównie dla studentów weterynarii oraz początkujących lekarzy weterynarii.


Badanie scyntygraficzne w diagnostyce nadczynności tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(3), 197-200.

Gójska-Zygner O. , Marciński P., Lechowski R., Kowalczyk P.

Badanie scyntygraficzne gruczołu tarczowego nie jest dostępną w Polsce metodą diagnostyczną (rok 2013). Celem tej publikacji było zaprezentowanie zalet tej metody polskim lekarzom weterynarii oraz zasygnalizowanie potrzeby wprowadzenia jej w praktyce weterynaryjnej w Polsce.


Zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu babeszjozy psów. Zespół eutyreozy chorobowej w przebiegu babeszjozy psów">Życie Weterynaryjne, 2011, 86(4), 297-299.

Zygner W., Gójska-Zygner O.

Celem tej pracy przeglądowej było przybliżenie lekarzom weterynarii w Polsce występującego u ludzi i zwierząt zespołu eutyreozy chorobowej. W tej publikacji zespół eutyreozy chorobowej opisano na przykładzie babeszjozy psów (pierwotniacza choroba).


Niedoczynność tarczycy u kotów. Życie Weterynaryjne, 2011, 86(3), 205-207.

Gójska-Zygner O., Lechowski R.

Celem tej pracy przeglądowej było przybliżenie polskim lekarzom weterynarii niedoczynności tarczycy u kotów, jako rzadko występującej choroby endokrynologicznej u tego gatunku zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania pomiędzy niedoczynnością tarczycy a zespołem eutyreozy chorobowej oraz problemów związanych z rozpoznaniem tej choroby.

Strona olgazygner.pl wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?</br> Zobacz naszą Politykę Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close